Utsläppsminskningar inom Lunds transportsektor – Scenarier 2030

Jag har tagit fram scenarier för utsläppsminskningar inom transportsektorn i Lund för att visa att utan trafikminskning hamnar Lund långt ifrån sitt klimatmål om en 90-procentig utsläppsminskning till 2030.

Scenarier för 2030

 • 2030 LE: Långsam elektrifiering tillsammans med reduktionsplikt*. 
 • 2030 SE: Snabb elektrifiering tillsammans med reduktionsplikt. 
 • 2030 M-LE: Minskning av trafiken tillsammans med långsam elektrifiering och reduktionsplikt.
 • 2030 M-SE: Minskning av trafiken tillsammans med snabb elektrifiering och reduktionsplikt.
 • 2030 RP (hjälpscenario): Visar effekterna av reduktionsplikt. Ingen elektrifiering eller ändring av trafikmängd är medräknad.

*Reduktionsplikt innebär inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, vilket innebär att utsläppen nominellt minskar. De faktiska (brutto-)utsläppen är desamma eller högre, men nettoutsläppen minskar (åtminstone på lång sikt) eftersom koldioxiden tas upp i växtlighet igen. Det är dock värt att notera att detta sätt att räkna har blivit ifrågasatt på senare år, både p.g.a. den långa tidshorisonten och att koldioxid fortfarande tas upp i äldre skog. Det är även mycket problematiskt att producera en stor mängd biodrivmedel, eftersom det antingen upptar jordbruks- eller skogsmark, vilket bl.a. hotar den biologiska mångfalden. Därför är det angeläget att minska trafikmängden även av den anledningen att minska trycket på biodrivmedel.

Måluppfyllelse

 • 2030 LE: Totalutsläpp blir ca 3 gånger utsläppsmålet.
 • 2030 SE: Totalutsläpp blir ca 2 gånger utsläppsmålet.
 • 2030 M-LE och M-SE: Trafikminskning anpassad så att målet nås.

Utan trafikminskning hamnar Lund alltså långt ifrån sitt miljömål.

Granskning av antaganden och uträkningar är mycket välkomna! En huvudpoäng med att göra egna scenarier är att man kan uppdatera det om det kommer ny information, eller om något visar sig felaktigt.

Slutsatserna om utsläppsreduceringar är mer optimistiska än rapporter från Trafikverket (2019, 2020), Länsstyrelsen i Skåne (2020), IVL Svenska miljöinstitutet (2019) och Bil Sweden och Fossilfritt Sverige (2020a-b). Anledningen till detta är att i mina beräkningar har de av Riksdagen under 2021 beslutade reduktionsplikterna tagits med fullt ut (Riksdagen 2021a-b). Biodrivmedelsinblandningen enligt Riksdagens beslut är betydligt högre än man tidigare räknat med, och eftersom det är oklart om det kommer att vara möjligt att få tag i tillräckliga mängder kommer Riksdagen att granska utveckligen under 2022 (Riksdagen 2021a). Redan idag använder Sverige en stor del av världsmarknaden för biodrivmedel (Bil Sweden 2020b).

Sverige har ett nationellt mål om 70 procents utsläppsminskning av trafiken fram tills 2030. Att uppnå det nationella målet i Lund skulle innebära att vi släpper ut tre gånger så mycket som det lokalt uppsatta målet.

Trafikverket (2019, 2020), Länsstyrelsen i Skåne (2020), IVL Svenska miljöinstitutet (2019) har kommit fram till att till och med för att en nå det nationella målet om en 70-procentig utsläppsminskning krävs en minskning av personbils- och lastbilstrafik. I rapporter från Bil Sweden och Fossilfritt Sverige (2020a-b) menar man dock att med en snabb elektrifiering och fullt nådd reduktionsplikt finns en chans att nå 70-procentsmålet under Trafikverkets prognos om ökad trafik (flygtrafiken är dock inte medtagen). Som noterat är man då långt ifrån att nå Lunds lokala mål.

Antaganden

Sammanfattning – skattade utsläppsminskningar

De enskilda antagandena beskrivs i avsnitten nedan.

Trafikmängd

Inom scenarierna M-LE och M-SE är minskningen av trafiken anpassad så att klimatmålet ska uppnås. Båda räknar med att inrikes flygtrafik minskar med 90% och att lastbilstrafik och moped- och motorcykeltrafik minskar med 50%. En snabb elektrifiering kräver då att biltrafiken minskar med 35% medan en långsam elektrifiering kräver att biltrafiken minskar med 60%. Buss- och järnvägstrafik antas vara fossilfria och därför kan där ske trafikökningar utan påverkan på utsläppen.

I scenarierna LE och SE har jag antagit att trafikmängden inom alla trafikslag ökar med 26%, vilket är Trafikverkets prognos för vägtrafiken (Bil Sweden, Fossilfritt Sverige 2020b).

Inblandning av biodrivmedel (reduktionsplikt)

Riksdagens beslut om reduktionsplikt (Regeringen 2020a-b, Riksdagen 2021a-b) innebär att utsläppen från fossila bränslen ska minska genom inblandning av biodrivmedel. Utsläppen ska minska enligt följande:

 • Utsläpp från bensin ska minska med 28%
 • Utsläpp från diesel ska minska med 66%
 • Utsläpp från flygfotogen ska minska med 27%

För biltrafiken år 2030 skattas förhållandet bensin:diesel vara 2:3 (Sweco 2020) enligt en rapport från Sweco gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Detta innebär att reduktionsplikten minskar utsläppen inom biltrafiken med 51%.

Även fossilfria elektrobränslen (såsom vätgas) kan räknas användas för reduktionsplikten.

Tillgången på biodrivmedel i tillräcklig mängd är dock oklar, och därför kommer riksdag och regering att nästa år se över den planerade reduktionsplikten för att bedöma om nivåerna är rimliga (Riksdagen 2021a). Detta innebär att det är oklart om utsläppsminskningarna kommer att uppnås.

Elektrifiering och biodrivmedelsfordon

Elektrifieringsscenarierna är hämtade från två rapporter framtagna av Bil Sweden och Fossilfritt Sverige tillsammans: en för den lätta trafiken (Bil Sweden och Fossilfritt Sverige 2020a) och en för den tunga trafiken (Bil Sweden och Fossilfritt Sverige 2020b). I scenarierna för snabb elektrifiering minskar utsläppen från den lätta trafiken med 60% och från den tunga trafiken med 28%. I scenarierna för långsam elektrifiering minskar utsläppen från den lätta trafiken med 37,5% och från den tunga med 20%.

Övergång till biodrivmedel utöver reduktionsplikten, alltså rena biodrivmedelsfordon, skattas ha mindre betydelse och har därför inget eget scenario, dock antas bussar ha övergått till 100% el och biodrivmedel, vilket bakats in i elektrifieringsscenarierna. 

Eftersom bussar till stor del drivs i offentlig trafik räknas det med här att de kommer att vara 100% fossilfria 2030. Det kan ske antingen via elektrifiering eller biodrivmedel såsom biogas – för scenarierna spelar det ingen roll vilket. Antagandet är optimistiskt, men inte avgörande eftersom bussars utsläpp i Lunds kommun är små efter reduktionsplikt.

Militär transport, järnväg, sjöfart, mopeder och motorcyklar

Jag har svårt att skatta utsläppen från militär transport, och dessa är inte helt försumbara – utsläppen är nästan hälften av utsläppen från inrikes flygtrafik. Jag har inte insikt i huruvida militärfordon har potential till elektrifiering och drivmedelsbyte, de antaganden som är gjorda är att utvecklingen för den militära trafiken är samma som den tunga trafiken. Detta är troligtvis optimistiskt – teknikutvecklingen kommer sannolikt att gå långsammare för den militära trafiken, eftersom det finns mindre tryck på teknikutveckling där.

Järnväg, mopeder och motorcyklar samt sjöfart har mycket små utsläpp i Lunds kommun, och därför har utsläppsminskningarna för dessa ingen avgörande betydelse för totalen. Mopeder och motorcyklar antas uppfylla reduktionsplikten för bensin, sjöfart motsvarande för diesel. För elektrifiering antas mopeder och motorcyklar följa samma utveckling som bilar, och sjöfart antas följa samma utveckling som tunga lastbilar.

Beräkningar

Beräkningarna hittas här: https://colab.research.google.com/drive/15wNhPcGy1GluqZ_DYrQMTPjyWiPvpioW?usp=sharing

Källor

Bil Sweden, Fossilfritt Sverige 2019a: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Fordonsindustrin – lätta fordon. December 2019. https://www.bilsweden.se/storage/C2F83AC00A6E8059B63FEB8DDC94EAC63A531047EE91B8F1D2CBF904B9AF5FC2/2ef0933d4ea847baacd12e947744c178/pdf/media/ceb4252268f84f64a689f92929c6f5b1/Färdplan_Lätta_Fordon.pdf

Bil Sweden, Fossilfritt Sverige 2019b: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Fordonsindustrin – tunga fordon. September 2019. https://www.bilsweden.se/storage/911D11A6A6AC80CAE38D0EF2A6DC9813E552289358D096FC7F1FA2AC02BF1676/643cb9f719ae4cad8bc3a64c45fa2732/pdf/media/68ec9c486d254c958fafc603007763ab/Färdplan_Tunga%20fordon.pdf

IVL Svenska Miljöinstitutet 2019: Transportstudien 2019. Analys av åtgärder för en hållbar transportsektor. Rapport gjord på uppdrag av WWF. https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2019-11-30-ny-rapport-biltrafiken-maste-minska-med-30-procent-om-vi-ska-na-klimatmalet.html 

Länsstyrelsen Skåne 2020. Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, version 1.1, 2020-09-23  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65c38ac6/1600855569929/Regional%20plan%20för%20infrastruktur%20för%20laddfordon%20och%20förnybara%20drivmedel_Anpassning%20klar.pdf  (”Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel räcker inte för att nå målet”)

Regeringen 2020a. Pressmeddelande om reduktionsplikt för bensin och diesel. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/krav-pa-okad-inbladning-av-biodrivmedel-i-bensin-och-diesel/ 

Regeringen 2020b. Pressmeddelande om reduktionsplikt för flygfotogen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/reduktionsplikt-ska-minska-flygets-klimatpaverkan/ 

Riksdagen 2021a. Beslut om reduktionsplikt för bensin och diesel. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reduktionsplikt-for-bensin-och-diesel–_H801MJU23 

Riksdagen 2021b. Beslut om reduktionsplikt för flygfotogen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reduktionsplikt-for-flygfotogen_H801MJU20

Sweco 2020. Elektrifiering av Sveriges transportsektor. En rapport till Svenskt Näringsliv.  Februari 2020. https://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/afe0c9_elektrifiering-av-sveriges-transportsektorpdf_1140277.html/BINARY/Elektrifiering%20av%20Sveriges%20transportsektor.pdf 

Trafikverket 2019. Ökad lastbilstrafik bakom utsläppsökning 2018. PM 2019-02-21. https://www.trafikverket.se/contentassets/ff2ed11c34cf4e9ebf5b5b226baa11e0/190221_pm_vagtrafikens_utslapp.pdf

Trafikverket 2020. Biodrivmedel och energieffektiva fordon minskade utsläppen 2019 – men takten behöver öka för att nå 2030-målet. PM 2020-02-24. https://www.trafikverket.se/contentassets/4d7dc2a6448e408e8a45a7a468efff54/pm-vagtrafikens-utslapp-200224.pdf

En reaktion till “Utsläppsminskningar inom Lunds transportsektor – Scenarier 2030

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s